اهداف و چشم انداز

هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم شدن فضایی برای تبادل اطلاعات علمی و تخصصی میان دانشمندان و جوامع علمی و حرفه‌ای و اعتلای سطح دانش در خصوص اقلیم و بوم‌سازگان مناطق خشک و نیمه خشک است که موضوعات مرتبط با این حوزه را مد نظر قرار داده است.

محورهای نشریه:

 • مدلسازی ریاضی و آینده نگری محیطی
 • مخاطرات محیطی
 • پدیده های زیان بار جوی و اقلیمی
 • تغییر اقلیم
 • ژئومرفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک
 • هیدرولوژی
 • هیدرومتئورلوژی
 • بوم‌شناسی مناطق خشک و نیمه خشک
 • احیاء بوم‌شناختی
 • روابط خاک و گیاه
 • جنگلداری و جنگلشناسی مناطق خشک و نیمه خشک
 • فرایندهای فرسایش و حفاظت خاک
 • مدیریت آبخیز
 • مسایل اجتماعی و اقتصادی منابع طبیعی
 • انسان، فرهنگ و طبیعت
 • طبیعت گردی و گردشگری مناطق خشک و نیمه خشک
 • سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی