تماس با ما

آدرس:

سمنان - روبروی پارک سوکان - دانشگاه سمنان - پردیس شماره یک - دانشکده کویرشناسی

کد پستی:

35131-19111

تلفن:

023-31535568

دورنگار:

023-31535556

رایانامه:

ceasr@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image