اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن کابلی

منابع طبیعی-مرتعداری دانشگاه سمنان

hkabolisemnan.ac.ir
31535553

سردبیر

سید فرهاد موسوی

منابع آب - مدیریت منابع آب دانشگاه سمنان

fmousavisemnan.ac.ir
31535211

مدیر داخلی

احمد صادقی پور

منابع طبیعی-مرتعداری دانشگاه سمنان

a.sadeghipoursemnan.ac.ir
31535554

اعضای هیات تحریریه

محمد رحیمی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشگاه سمنان

mrahimisemnan.ac.ir
31535555

محمدرضا یزدانی

جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی دانشگاه سمنان

m_yazdanisemnan.ac.ir
31535573

سید محسن حسینی

علوم جنگل - اکولوژی دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir
01144999069

علی اکبر سبزی پرور

هواشناسی - اقلیم شناسی و تابش دانشگاه بو علی سینا

swsabzibasu.ac.ir
08134424012

محمود راینی سرجاز

هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

m.raeinisanru.ac.ir
01133687560

مهدی شرفا

خاکشناسی - فیزیک خاک دانشگاه تهران

mshorafaut.ac.ir
02632231787

علی اصغر ذوالفقاری

علوم خاک - فیزیک خاک و حفاظت خاک دانشگاه سمنان

azolfagharisemnan.ac.ir
31535551

کارشناس نشریه

مرضیه فتاحی

کارشناس نشریه دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان

semnan.ac.ir
mfatahistaff.semnan.ac.ir
02331535568