دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1402 
تحلیل فراوانی وقوع موج سرما در استان سمنان

صفحه 167-183

10.22075/ceasr.2024.32405.1023

آزاده سلطانی ایدغمیشی؛ صغری پودینه؛ مریم رئیسی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سیدحسن کابلی